Koop: 3de, herziene uitgave

Voorkant
Maklu, 7 jul. 2014 - 108 pagina's
Dit boek gaat over het recht dat van toepassing is op de internationale koop. Vergeleken met andere typen van overeenkomst is er bij de koop van roerende zaken de bijzonderheid dat deze materie in de eerste plaats wordt beheerst door uniform materieel recht, het Weens Koopverdrag (WKV). Het IPR speelt daarbij een indirecte rol. Bij andere typen van koop en voor niet in het WKV geregelde onderwerpen blijft het IPR zijn volledige, directe rol behouden. Dat IPR is te vinden in de Rome-I Verordening, die de opvolger van het EVO is.

Centraal in dit boek staat de koop van roerende zaken en daarmee de toepasselijkheid van het WKV. Daarbij wordt ook een beknopt overzicht van de materiŽle regels van het WKV gegeven. De behandeling van de Rome-I Verordening vormt de basis voor het IPR met betrekking tot andere typen van koop en varianten daarvan die daarna worden besproken, zoals koop van onroerende zaken, huurkoop, koop van vorderingen (cessie) en aandelen, de alleenverkoopovereenkomst en franchising. Voorts wordt aandacht besteed aan het toepasselijk recht met betrekking tot algemene voorwaarden, de consumentenkoop, eigendomsvoorbehoud en enige andere goederenrechtelijke kwesties en de rechten van de niet-betaalde verkoper.

Wat betreft de internationale bevoegdheid ligt de nadruk op de EEX-Verordening betreffende bevoegdheid en executie van EU-vonnissen, met bijzondere aandacht voor het in de praktijk zo belangrijke art. 5 lid 1 EEX-Vo en art. 23 EEX-Vo voor de forumkeuze.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Koop van roerende zaken
39
Verwijzingsregels van het IPR RomeI en het EVO
45
objectieve verwijzingsregel bij gebreke van rechtskeuze
54
Bijzondere onderwerpen
61
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens